SAFE: Sensor Assisted Flight Envelope

Hobbyzone Delta Ray RTF Blade 350 QX RTF E-flite Apprentice S 15e RTF Blade Nano QX

Another innovation by Horizon Hobby